هشت گفتار درباره‌ی موسیقی ۴

Este producto saldrá del catálogo en 21/12/2022
Prueba ahora Firma sin compromiso. Cancele cuando quiera.

Sinopsis

کتاب حاضر شامل سخنرانی‌هایی از دکتر داریوش صفوت درباره‌ی فلسفه و تاریخ موسیقی ایرانی است. او که بیش از شصت سال از عمر خویش را در تحقیق فلسفه و عرفان گذرانده و حاصل آن را با موسیقی ممزوج ساخته، با توضیح در مورد بوته‌های آزمایش تاریخی موسیقی ایران، خصوصیات اخلاقی یک هنرمند برای رسیدن به موسیقی متعالی، دوگان‌های موسیقی و اثرات آن‌ها، زیبایی‌شناسی و ... برخی از یافته‌ها و تجربیات خویش را در زمینه‌ی نگرش و عمل به موسیقی بیان می‌کند.

Capítulos

página 1 de 5