هزار و یک شب - دفتر سیزدهم

Este producto saldrá del catálogo en 21/12/2022
Prueba ahora Firma sin compromiso. Cancele cuando quiera.

Sinopsis

هزار و یک شب مجموعه‌ای از افسانه‌های قدیمیِ عربی، ایرانی و هندی است. نسخه‌ی فارسی هزار و یک شب را عبداللطیف طسوجی در زمان محمدشاه و پسرش ناصرالدین شاه از عربی به فارسی ترجمه و به رشته تحریر درآورد. هزار و یک شب نامی است که از زمان ترجمه طسوجی در دوره قاجار شهرت یافته و نام قدیم آن "هزار افسان" است. این اثر نفیس در ۱۳ دفتر به شما شنوندگان عزیز ارائه می‌گردد. 


دفتر سیزدهم در شب نهصد و یکم با ادامه "حکایت ملک‌زاده و شماس وزیر" آغاز و در شب هزار و یکم با "حکایت معروف پینه‌دوز" خاتمه می‌یابد.

Capítulos

 • Opening Credits

  Duración: 58s
 • 01 چشب نه‌صد و یکم حکایت ملک‌زاده و شماس وزیر

  Duración: 09min
 • 02 شب نه‌صد و دوم حکایت ملک‌زاده و شماس وزیر

  Duración: 07min
 • 03 شب نه‌صد و سوم حکایت ملک‌زاده و شماس وزیر

  Duración: 09min
 • 04 شب نه‌صد و چهارم حکایت ملک‌زاده و شماس وزیر

  Duración: 06min
 • 05 شب نه‌صد و پنجم حکایت ملک‌زاده و شماس وزیر

  Duración: 08min
 • 06 شب نه‌صد و ششم حکایت ملک‌زاده و شماس وزیر

  Duración: 07min
 • 07 شب نه‌صد و هفتم حکایت ملک‌زاده و شماس وزیر

  Duración: 07min
 • 08 شب نه‌صد و هشتم حکایت ملک‌زاده و شماس وزیر

  Duración: 07min
 • 09 شب نه‌صد و نهم حکایت ملک‌زاده و شماس وزیر

  Duración: 09min
 • 10 شب نه‌صد و دهم حکایت ملک‌زاده و شماس وزیر

  Duración: 09min
 • 11 شب نه‌صد و یازدهم حکایت ملک‌زاده و شماس وزیر

  Duración: 08min
 • 12 شب نه‌صد و دوازدهم حکایت ملک‌زاده و شماس وزیر

  Duración: 07min
 • 13 شب نه‌صد و سیزدهم حکایت ملک‌زاده و شماس وزیر

  Duración: 05min
 • 14 شب نه‌صد و چهاردهم حکایت ملک‌زاده و شماس وزیر

  Duración: 06min
 • 15 شب نه‌صد و پانزدهم حکایت ملک‌زاده و شماس وزیر

  Duración: 08min
 • 16 شب نه‌صد و شانزدهم حکایت ملک‌زاده و شماس وزیر

  Duración: 04min
 • 17 شب نه‌صد و هفدهم حکایت ملک‌زاده و شماس وزیر

  Duración: 08min
 • 18 شب نه‌صد و هجدهم حکایت ملک‌زاده و شماس وزیر

  Duración: 08min
 • 19 شب نه‌صد و نوزدهم حکایت ملک‌زاده و شماس وزیر

  Duración: 06min
página 1 de 6