هزار و یک شب - دفتر سیزدهم

Este producto saldrá del catálogo en 21/12/2022
Prueba ahora Firma sin compromiso. Cancele cuando quiera.

Sinopsis

هزار و یک شب مجموعه‌ای از افسانه‌های قدیمیِ عربی، ایرانی و هندی است. نسخه‌ی فارسی هزار و یک شب را عبداللطیف طسوجی در زمان محمدشاه و پسرش ناصرالدین شاه از عربی به فارسی ترجمه و به رشته تحریر درآورد. هزار و یک شب نامی است که از زمان ترجمه طسوجی در دوره قاجار شهرت یافته و نام قدیم آن "هزار افسان" است. این اثر نفیس در ۱۳ دفتر به شما شنوندگان عزیز ارائه می‌گردد. 


دفتر سیزدهم در شب نهصد و یکم با ادامه "حکایت ملک‌زاده و شماس وزیر" آغاز و در شب هزار و یکم با "حکایت معروف پینه‌دوز" خاتمه می‌یابد.

Capítulos

 • 20 شب نه‌صد و بیستم حکایت ملک‌زاده و شماس وزیر

  Duración: 09min
 • 21 شب نه‌صد و بیست و یکم حکایت ملک‌زاده و شماس وزیر

  Duración: 10min
 • 22 شب نه‌صد و بیست و دوم حکایت ملک‌زاده و شماس وزیر

  Duración: 06min
 • 23 شب نه‌صد و بیست و سوم حکایت ملک‌زاده و شماس وزیر

  Duración: 08min
 • 24 شب نه‌صد و بیست و چهارم حکایت ملک‌زاده و شماس وزیر

  Duración: 07min
 • 25 شب نه‌صد و بیست و پنجم حکایت ملک‌زاده و شماس وزیر

  Duración: 09min
 • 26 شب نه‌صد و بیست و ششم حکایت ملک‌زاده و شماس وزیر

  Duración: 10min
 • 27 شب نه‌صد و بیست و هفتم حکایت ملک‌زاده و شماس وزیر

  Duración: 09min
 • 28 شب نه‌صد و بیست و هشتم حکایت ملک‌زاده و شماس وزیر

  Duración: 06min
 • 29 شب نه‌صد و بیست و نهم حکایت ملک‌زاده و شماس وزیر

  Duración: 06min
 • 30 شب نه‌صد و سی‌ام حکایت ملک‌زاده و شماس وزیر

  Duración: 06min
 • 31 شب نه‌صد و سی‌ام حکایت ابوقیر و ابوصبر

  Duración: 03min
 • 32 شب نه‌صد و سی و یکم حکایت ابوقیر و ابوصبر

  Duración: 07min
 • 33 شب نه‌صد و سی و دوم حکایت ابوقیر و ابوصبر

  Duración: 08min
 • 34 شب نه‌صد و سی و سوم حکایت ابوقیر و ابوصبر

  Duración: 10min
 • 35 شب نه‌صد و سی و چهارم حکایت ابوقیر و ابوصبر

  Duración: 11min
 • 36 شب نه‌صد و سی و پنجم حکایت ابوقیر و ابوصبر

  Duración: 09min
 • 37 شب نه‌صد و سی و ششم حکایت ابوقیر و ابوصبر

  Duración: 09min
 • 38 شب نه‌صد و سی و هفتم حکایت ابوقیر و ابوصبر

  Duración: 10min
 • 39 شب نه‌صد و سی و هشتم حکایت ابوقیر و ابوصبر

  Duración: 07min
página 2 de 6