هزار و یک شب - دفتر دوازدهم

Este producto saldrá del catálogo en 21/12/2022
Prueba ahora Firma sin compromiso. Cancele cuando quiera.

Sinopsis

هزار و یک شب مجموعه‌ای از افسانه‌های قدیمیِ عربی، ایرانی و هندی است. نسخه‌ی فارسی هزار و یک شب را عبداللطیف طسوجی در زمان محمدشاه و پسرش ناصرالدین شاه از عربی به فارسی ترجمه و به رشته تحریر درآورد. هزار و یک شب نامی است که از زمان ترجمه طسوجی در دوره قاجار شهرت یافته و نام قدیم آن "هزار افسان" است. این اثر نفیس در ۱۳ دفتر به شما شنوندگان عزیز ارائه می‌گردد. 


دفتر دوازدهم در شب هشتصد و یکم با ادامه "حکایت حسن بصری و نورالنسا" آغاز و در شب نهصدم با "حکایت ملک‌زاده و شماس وزیر" خاتمه می‌یابد.

Capítulos

 • Opening Credits

  Duración: 58s
 • 01 شب هشت‌صد و یکم حکایت حسن بصری و نورالسنا

  Duración: 07min
 • 02 شب هشت‌صد و دوم حکایت حسن بصری و نورالسنا

  Duración: 06min
 • 03 شب هشت‌صد و سوم حکایت حسن بصری و نورالسنا

  Duración: 08min
 • 04 شب هشت‌صد و چهارم حکایت حسن بصری و نورالسنا

  Duración: 07min
 • 05 شب هشت‌صد و پنجم حکایت حسن بصری و نورالسنا

  Duración: 07min
 • 06 شب هشت‌صد و ششم حکایت حسن بصری و نورالسنا

  Duración: 09min
 • 07 شب هشت‌صد و هفتم حکایت حسن بصری و نورالسنا

  Duración: 06min
 • 08 شب هشت‌صد و هشتم حکایت حسن بصری و نورالسنا

  Duración: 06min
 • 09 شب هشت‌صد و نهم حکایت حسن بصری و نورالسنا

  Duración: 10min
 • 10 شب هشت‌صد و دهم حکایت حسن بصری و نورالسنا

  Duración: 02min
 • 11 شب هشت‌صد و یازدهم حکایت حسن بصری و نورالسنا

  Duración: 04min
 • 12 شب هشت‌صد و دوازدهم حکایت حسن بصری و نورالسنا

  Duración: 06min
 • 13 شب هشت‌صد و سیزدهم حکایت حسن بصری و نورالسنا

  Duración: 03min
 • 14 شب هشت‌صد و چهاردهم حکایت حسن بصری و نورالسنا

  Duración: 04min
 • 15 شب هشت‌صد و پانزدهم حکایت حسن بصری و نورالسنا

  Duración: 02min
 • 16 شب هشت‌صد و شانزدهم حکایت حسن بصری و نورالسنا

  Duración: 04min
 • 17 شب هشت‌صد و هفدهم حکایت حسن بصری و نورالسنا

  Duración: 04min
 • 18 شب هشت‌صد و هجدهم حکایت حسن بصری و نورالسنا

  Duración: 04min
 • 19 شب هشت‌صد و نوزدهم حکایت حسن بصری و نورالسنا

  Duración: 06min
página 1 de 6