هزار و یک شب - دفتر یازدهم

Este producto saldrá del catálogo en 21/12/2022
Prueba ahora Firma sin compromiso. Cancele cuando quiera.

Sinopsis

هزار و یک شب مجموعه‌ای از افسانه‌های قدیمیِ عربی، ایرانی و هندی است. نسخه‌ی فارسی هزار و یک شب را عبداللطیف طسوجی در زمان محمدشاه و پسرش ناصرالدین شاه از عربی به فارسی ترجمه و به رشته تحریر درآورد. هزار و یک شب نامی است که از زمان ترجمه طسوجی در دوره قاجار شهرت یافته و نام قدیم آن "هزار افسان" است. این اثر نفیس در ۱۳ دفتر به شما شنوندگان عزیز ارائه می‌گردد. 


دفتر یازدهم در شب هفتصد و یکم با ادامه "حکایت احمد دنف و حسن شومان با دلیله محتاله و دخترش" آغاز و در شب هشتصدم با "حکایت حسن بصری و نورالنسا" خاتمه می‌یابد.

Capítulos

 • Opening Credits

  Duración: 58s
 • 01 شب هفت‌صد و یکم حکایت احمد دنف و حسن شومان با دلیله محتاله و دخترش

  Duración: 07min
 • 02 شب هفت‌صد و دوم حکایت احمد دنف و حسن شومان با دلیله محتاله و دخترش

  Duración: 06min
 • 03 شب هفت‌صد و سوم حکایت احمد دنف و حسن شومان با دلیله محتاله و دخترش

  Duración: 06min
 • 04 شب هفت‌صد و چهارم حکایت احمد دنف و حسن شومان با دلیله محتاله و دخترش

  Duración: 14min
 • 05 شب هفت‌صد و پنجم حکایت احمد دنف و حسن شومان با دلیله محتاله و دخترش

  Duración: 09min
 • 06 شب هفت‌صد و ششم حکایت احمد دنف و حسن شومان با دلیله محتاله و دخترش

  Duración: 07min
 • 07 شب هفت‌صد و هفتم حکایت احمد دنف و حسن شومان با دلیله محتاله و دخترش

  Duración: 12min
 • 08 شب هفت‌صد و هشتم حکایت احمد دنف و حسن شومان با دلیله محتاله و دخترش

  Duración: 03min
 • 09 شب هفت‌صد و هشتم حکایت دلیله محتاله و علی زیبق

  Duración: 04min
 • 10 شب هفت‌صد و نهم حکایت دلیله محتاله و علی زیبق

  Duración: 06min
 • 11 شب هفت‌صد و دهم حکایت دلیله محتاله و علی زیبق

  Duración: 13min
 • 12 شب هفت‌صد و یازدهم حکایت دلیله محتاله و علی زیبق

  Duración: 09min
 • 13 شب هفت‌صد و دوازدهم حکایت دلیله محتاله و علی زیبق

  Duración: 09min
 • 14 شب هفت‌صد و سیزدهم حکایت دلیله محتاله و علی زیبق

  Duración: 09min
 • 15 شب هفت‌صد و چهاردهم حکایت دلیله محتاله و علی زیبق

  Duración: 11min
 • 16 شب هفت‌صد و پانزدهم حکایت دلیله محتاله و علی زیبق

  Duración: 15min
 • 17 شب هفت‌صد و شانزدهم حکایت دلیله محتاله و علی زیبق

  Duración: 10min
 • 18 شب هفت‌صد و هفدهم حکایت دلیله محتاله و علی زیبق

  Duración: 11min
 • 19 شب هفت‌صد و هجدهم حکایت دلیله محتاله و علی زیبق

  Duración: 10min
página 1 de 6