هزار و یک شب - دفتر دهم

Este producto saldrá del catálogo en 21/12/2022
Prueba ahora Firma sin compromiso. Cancele cuando quiera.

Sinopsis

هزار و یک شب مجموعه‌ای از افسانه‌های قدیمیِ عربی، ایرانی و هندی است. نسخه‌ی فارسی هزار و یک شب را عبداللطیف طسوجی در زمان محمدشاه و پسرش ناصرالدین شاه از عربی به فارسی ترجمه و به رشته تحریر درآورد. هزار و یک شب نامی است که از زمان ترجمه طسوجی در دوره قاجار شهرت یافته و نام قدیم آن "هزار افسان" است. این اثر نفیس در ۱۳ دفتر به شما شنوندگان عزیز ارائه می‌گردد. 


دفتر دهم در شب ششصد و یکم با ادامه "حکایت عجوزه حیله‌گر" آغاز و در شب هفتصدم با "حکایت احمد دنف و حسن شومان با دلیله محتاله و دخترش" خاتمه می‌یابد.

Capítulos

 • Opening Credits

  Duración: 58s
 • 01 شب شش‌صد و یکم حکایت عجوزه حیله‌گر

  Duración: 08min
 • 02 شب شش‌صد و دوم حکایت عجوزه حیله‌گر

  Duración: 04min
 • 03 شب شش‌صد و سوم حکایت شیخ نابینا

  Duración: 09min
 • 04 شب شش‌صد و چهارم حکایت شیخ نابینا

  Duración: 08min
 • 05 شب شش‌صد و پنجم حکایت کودک سه ساله

  Duración: 03min
 • 06 شب شش‌صد و پنجم حکایت کودک پنج ساله

  Duración: 04min
 • 07 شب شش‌صد و ششم حکایت کودک پنج ساله

  Duración: 05min
 • 08 شب شش‌صد و ششم حکایت جوذر

  Duración: 02min
 • 09 شب شش‌صد و هفتم حکایت جوذر

  Duración: 06min
 • 10 شب شش‌صد و هشتم حکایت جوذر

  Duración: 09min
 • 11 شب شش‌صد و نهم حکایت جوذر

  Duración: 09min
 • 12 شب شش‌صد و دهم حکایت جوذر

  Duración: 05min
 • 13 شب شش‌صد و یازدهم حکایت جوذر

  Duración: 04min
 • 14 شب شش‌صد و دوازدهم حکایت جوذر

  Duración: 10min
 • 15 شب شش‌صد و سیزدهم حکایت جوذر

  Duración: 06min
 • 16 شب شش‌صد و چهاردهم حکایت جوذ

  Duración: 07min
 • 17 شب شش‌صد و پانزدهم حکایت جوذر

  Duración: 17min
 • 18 شب شش‌صد و شانزدهم حکایت جوذر

  Duración: 10min
 • 19 شب شش‌صد و هفدهم حکایت جوذر

  Duración: 07min
página 1 de 6