هشت گفتار درباره‌ی فلسفه‌ی موسیقی ۱

درباره فلسفه موسیقی تا کنون در زبان فارسی كتاب مستقلی تصنیف نشده است، و در واقع مجالی هم برای...

هشت گفتار درباره‌ی فلسفه‌ی موسیقی ۲

كتاب حاضر شامل هشت سخنرانی دکتر داریوش صفوت درباره‌ی فلسفه‌ی موسیقی است. فلسفه‌ی موسیقی از دید...

هشت گفتار درباره‌ی موسیقی ۳

کتاب حاضر شامل سخنرانی‌هایی از دکتر داریوش صفوت درباره‌ی فلسفه و تاریخ موسیقی است. او که بیش از...

هشت گفتار درباره‌ی موسیقی ۴

کتاب حاضر شامل سخنرانی‌هایی از دکتر داریوش صفوت درباره‌ی فلسفه و تاریخ موسیقی ایرانی است. او که...

هشت گفتار درباره‌ی موسیقی ۵

كتاب حاضر جلد پنجم از مجموعه «گفتارهايي درباره فلسفه موسيقي»، مجموعه‌اي از سخنراني‌ها،...