In These Nights

شب دوم : خیر و شر نیروی نظامی فضایی

Informações:

Sinopsis

در این قسمت در این شب ها، ضمن پیگیری موضوع هفته قبل و برنامه فضایی ایرانف به برنامه فضایی آمریکا و ایده تاسیس نیروی نظامی فضایی این کشور پرداخته شده و فیلم سینمایی «برگزیت» معرفی می شود.  --- Support this podcast: https://anchor.fm/itnights/support