هزار و یک شب - دفتر سیزدهم

Este producto saldrá del catálogo en 21/12/2022
Prueba ahora Firma sin compromiso. Cancele cuando quiera.

Sinopsis

هزار و یک شب مجموعه‌ای از افسانه‌های قدیمیِ عربی، ایرانی و هندی است. نسخه‌ی فارسی هزار و یک شب را عبداللطیف طسوجی در زمان محمدشاه و پسرش ناصرالدین شاه از عربی به فارسی ترجمه و به رشته تحریر درآورد. هزار و یک شب نامی است که از زمان ترجمه طسوجی در دوره قاجار شهرت یافته و نام قدیم آن "هزار افسان" است. این اثر نفیس در ۱۳ دفتر به شما شنوندگان عزیز ارائه می‌گردد. 


دفتر سیزدهم در شب نهصد و یکم با ادامه "حکایت ملک‌زاده و شماس وزیر" آغاز و در شب هزار و یکم با "حکایت معروف پینه‌دوز" خاتمه می‌یابد.

Capítulos

 • 100 شب نه‌صد و نود و دوم حکایت معروف پینه‌دوز

  Duración: 14min
 • 101 شب نه‌صد و نود و سوم حکایت معروف پینه‌دوز

  Duración: 14min
 • 102 شب نه‌صد و نود و چهارم حکایت معروف پینه‌دوز

  Duración: 14min
 • 103 شب نه‌صد و نود و پنجم حکایت معروف پینه‌دوز

  Duración: 10min
 • 104 شب نه‌صد و نود و ششم حکایت معروف پینه‌دوز

  Duración: 13min
 • 105 شب نه‌صد و نود و هفتم حکایت معروف پینه‌دوز

  Duración: 11min
 • 106 شب نه‌صد و نود و هشتم حکایت معروف پینه‌دوز

  Duración: 10min
 • 107 شب نه‌صد و نود و نهم حکایت معروف پینه‌دوز

  Duración: 11min
 • 108 شب هزارم حکایت معروف پینه‌دوز

  Duración: 12min
 • 109 شب هزار و یکم حکایت معروف پینه‌دوز

  Duración: 10min
 • Closing Credits

  Duración: 58s
página 6 de 6