Sbs Estonian - Sbsi Eestikeelne Raadiosaade

Sinopsis

Listen to interviews, features and community stories from the SBS Radio Estonian program, including news from Australia and around the world. - Kuula SBSi eestikeelsest saatest pärit intervjuusid, uudislugusid ja kogukonna lugusid ning Austraalia ja kogu maailma uudiseid.

Episodios

 • Contemporary Estonian art in Australia: Living.Space.Elu.Ruum - Eesti kaasaegne kunst Austraalias: Living.Space.Elu.Ruum

  Contemporary Estonian art in Australia: Living.Space.Elu.Ruum - Eesti kaasaegne kunst Austraalias: Living.Space.Elu.Ruum

  01/03/2018 Duración: 15min

  Exhibition Living Space is first of its kind that brings a selection of contemporary Estonian art to Australia, Melbourne. Through Estonian art and women artists, the exposition celebrates the contemporary Estonian and their living space. What does home/homeland mean or what role does it play in contemporary Estonian society? The curator Katrin Repnau and organiser Bernadette Pilli are introducing the upcoming exhibition, artists and its workshops. The interview is in Estonian and English language.  - Näitus Living.Space.Elu.Ruum toob esmakordselt Austraaliasse Melbourne´i valiku kaasaegset eesti kunsti. Ekspositsioon tähistab eesti kunsti ja naiskunstnike loomingu kaudu tänapäeva moodsat eestlast ja tema eluruumi. Mida tähendab kodu/kodumaa või millist rolli mängib see tänapäeva Eesti ühiskonnas? Näituse kuraator Katrin Repnau ja organiseerija Bernadette Pilli tutvustavad eelseisvat näitust, kunstnikke ja aset leidvaid õpitubasid. Intervjuu on eesti ja inglise keeles. 

 • Fair Work Ombudsman services available in 40 languages - Fair Work Ombudsman võimaldab teenuseid 40-s keeles!

  Fair Work Ombudsman services available in 40 languages - Fair Work Ombudsman võimaldab teenuseid 40-s keeles!

  22/02/2018 Duración: 03min

  The Federation of Ethnic Communities' Councils of Australia has praised a Fair Work Ombudsman's initiative to provide additional language services to migrant workers. Information on workplace rights and obligations is now available in 40 languages online in a translation service. - Austraalia Etniliste Kogukondade Nõukogu Föderatsioon kiidab heaks Fair Work Ombudsmani algatuse pakkuda võõrtöölistele täiendavaid keeleteenuseid. Teave töökoha õiguste ja kohustuste kohta on nüüd veebis tõlketeenuse abil kättesaadav 40-s keeles.

 • What is Estonian Refugee Council - Millega tegeleb Eesti Pagulasabi?

  What is Estonian Refugee Council - Millega tegeleb Eesti Pagulasabi?

  22/02/2018 Duración: 13min

  Do you know what is Estonian Refugee Council? The manager of the NGO Estonian Refugee Council Eero Janson is introducing the organisation and its role in society in dealing with the refugee situation in Estonia and abroad.   - Kas sa tead, millega tegeleb Eesti Pagulasabi? Eero Janson, kes on MTÜ Eesti Pagulasabi juht, tutvustab organisatsiooni ja selle rolli põgenike aitamisel nii Eesti ühiskonnas kui ka välismaal.

 • Meet the man who planted 100 trees for Estonia´s 100 celebration - Mees, kes istutas kingitusena Eestile 100 puud

  Meet the man who planted 100 trees for Estonia´s 100 celebration - Mees, kes istutas kingitusena Eestile 100 puud

  15/02/2018 Duración: 14min

  Heino Nurk planted 100 trees as a gift for Estonia´s 100 celebration. He is living in a farm house in Valga county, but not always has he lived permanently in Estonia. What motivated his move to Valga county and what are his thoughts about Estonia´s forestry management, and what kind of discrimination has he faced by the Estonian Church.  - Heino Nurk otsustas Eesti 100 tähistamise kingitusena istutada 100 puud. Ta elab Valga maakonnas asuvas talus, kuid mitte alati ei ole ta püsivalt elanud Eestis. Mis põhjustas tema kolimise Valgamaale, millised on tema mõtted seoses Eesti metsade majandamisega ning millise Eesti kiriku poolse diskrimineerimisega on ta pidanud silmitsi seisma.

 • VIVA: How to cut down on sugar in your diet - VIVA: Kuidas vähendada suhkru sisaldust oma toidus?

  VIVA: How to cut down on sugar in your diet - VIVA: Kuidas vähendada suhkru sisaldust oma toidus?

  15/02/2018 Duración: 07min

  Nearly two-thirds of Australian adults are either overweight or obese. Dieticians suspect our appetite for all things sweet is a major factor. Australians also consume an average of 26 teaspoons of sugar a day so it's little wonder why so many struggle to maintain a healthy weight. Lets find out how you can go about cutting down sugar from your diet. - Ligikaudu kaks kolmandikku Austraalia täiskasvanutest on kas ülekaalulised või rasvunud. Toiduteadlased kahtlustavad, et meie pidev isu magusa järele on oluline tegur. Austraallased tarbivad ka keskmiselt 26 tl suhkrut päevas, nii et pole midagi imestada, miks nii paljud ei suuda säilitada tervislikku kaalu. Kuid tasub teada, kuidas suhkrut oma toidust vähendada.

 • What can be done to reduce plastic waste? - Mida saab ära teha plastikprügi vähendamiseks?

  What can be done to reduce plastic waste? - Mida saab ära teha plastikprügi vähendamiseks?

  08/02/2018 Duración: 06min

  China's ban on foreign waste is piling pressure on Australia's recycling industry. One Australian coastal community is on a mission to become the country's first plastic-free city and aims to create a model for other places to follow. - Hiina poolne välismaiste jäätmete töötlemise keeld avaldab survet ka Austraalia pakendi ja taasringluse tööstusele. Samas on üks Austraalia rannikukogukond endale seadnud missiooniks saada riigi esimeseks plastiku vabaks linnaks ja olla selliselt eeskujuks teistele. 

 • Viva: Want to age better? Learn a new language - Viva: Kuidas elutervelt vananeda? Proovi võõrkeeleõpet

  Viva: Want to age better? Learn a new language - Viva: Kuidas elutervelt vananeda? Proovi võõrkeeleõpet

  08/02/2018 Duración: 06min

  Learning a new language isnt an easy task especially as your cognitive skills and memory decline with age. Study shows that being bilingual keeps your brain younger and delays the onset of Alzheimers by five years. But for some, taking the plunge to learn a new language later in life is more about finding confidence and making social connections. - Uue keele õppimine ei ole lihtne ülesanne, eriti kuna inimese kognitiivsed oskused ja mälu hakkavad vananedes halvenema. Samas paljastus läbiviidud uuringus, et kakskeelne suhtlemine hoiab aju nooremana ja vähendab Alzheimeri tõve tekkimist viie aasta võrra. Kuid mõnedel juhtudel on uue keele õppimine seotud enesekindluse leidmisega loomaks uusi sotsiaalseid suhteid.

 • You can study Estonian language at Sõrve Summer Camp - Sõrve suvelaagris saab õppida eesti keelt

  You can study Estonian language at Sõrve Summer Camp - Sõrve suvelaagris saab õppida eesti keelt

  01/02/2018 Duración: 08min

  Sõrve Summer Camp is a great place where to learn Estonian language. Triin Pehk has been teaching there for the children, youth and their parents Estonian language. Has it been an easy task?  - Sõrve suvelaager on hea koht ka eesti keele õppimiseks. Triin Pehk õpetas laagri lastele, noorukitele ja nende vanematele eesti keelt. Kas oli see lihtne ülesanne? 

 • Summer Camp Sõrve 2018 was full of fun and play - Sõrve suvelaager 2018 pakkus mängulisi tegevusi kogu perele

  Summer Camp Sõrve 2018 was full of fun and play - Sõrve suvelaager 2018 pakkus mängulisi tegevusi kogu perele

  01/02/2018 Duración: 15min

  Sõrve is a Summer Camp held during the first week of January each year. Camp Leader Marissa Apsey is introducing what made this years camp fun and interesting, and why your Australian-Estonian family should join in. - Sõrve suvelaager toimub iga aasta jaanuari esimesel nädalal. Laagri juht Marissa Apsey tutvustab seda, mis selle aasta laagrielu lõbusaks ja huvitavaks tegi ning miks peaks sinu Austraalia-Eesti pere laagrieluga ühinema.

 • Danzel Baker aka Baker Boy is rapping in Yolngu Matha language - Danzel Baker ehk Baker Boy räpib oma emakeeles Yolngu Matha keeles

  Danzel Baker aka Baker Boy is rapping in Yolngu Matha language - Danzel Baker ehk Baker Boy räpib oma emakeeles Yolngu Matha keeles

  01/02/2018 Duración: 02min

  Rising music and dance talent Danzel Baker wants to keep Indigenous language alive and inspire young people in remote communities. Rapping in his first language - Yolngu Matha - he's the first Indigenous singer to rap in-language. - Muusika ja tantsu maailma tõusev talent Danzel Baker soovib elus hoida põliselanike keelt ja inspireerida kaugetes sisemaa kogukondades elavaid noori. Räppides oma emakeeles - Yolngu Matha keeles- on ta esimene põlisrahvusest emakeeles laulja.

 • Changes to Australian visas: What to expect in 2018 - Muudatused Austraalia viisades: mida oodata 2018. aastal?

  Changes to Australian visas: What to expect in 2018 - Muudatused Austraalia viisades: mida oodata 2018. aastal?

  01/02/2018 Duración: 05min

  This year can introduce a number of changes to the current Australian visa system, some of which have been confirmed and some are still open. This can affect many people who want to apply for work visas, partner- and parents visas. - Käesolev aasta võib kehtivasse Austraalia viisade süsteemi sisse tuua mitmeid muudatusi, millest mõned on kinnitust leidnud ning osad on veel lahtised. See võib mõjutada paljusid inimesi, kes soovivad taotleda töö-, partneri- ja vanemate viisasid.

 • Migrant businesses are creating new jobs - Immigrantidest ettevõtjad loovad uusi töökohti

  Migrant businesses are creating new jobs - Immigrantidest ettevõtjad loovad uusi töökohti

  26/01/2018 Duración: 03min

  New research into Australia's small business sector is challenging the perception that migrants are a drain on the economy. Far from taking up existing jobs, the report predicts migrant-run businesses will create up to 200-thousand new jobs in the next five to 10 years.  - Uued läbiviidud uuringud Austraalia väikeettevõtetlussektoris on muutmas arusaamu justkui kurnaksid sisserändajad riigi majandust. Aruandes prognoositakse, et sisserändajad mitte ainult ei haara kinni mitmetest töökohtadest vaid järgmise viie kuni kümne aasta jooksul loovad nad endi poolt asustatud ettevõtetes kuni 200 000 uut töökohta.

 • Vox Clamantis - Estonian vocal ensamble is performing in Australia (1.part) - Eesti vokaalansambel Vox Clamantis esineb Austraalias (1.osa)

  Vox Clamantis - Estonian vocal ensamble is performing in Australia (1.part) - Eesti vokaalansambel Vox Clamantis esineb Austraalias (1.osa)

  25/01/2018 Duración: 14min

  The Grammy Award winning vocal ensamble Vox Clamantis´s conductor and artistic director Jaan-Eik Tulve and the choir singer Miina Pärn visited SBS Radio Estonian language broadcast. How strong is Vox Clamantis´s cooperation with composer Arvo Pärt's work? How did female vocals found the way to the male choir and did the ensamble have time to discover Australia?   - SBS raadio eestikeelses saates käisid külas Grammy auhinnaga pärjatud vokaalansambel Vox Clamantise dirigent ja kunstiline juht Jaan-Eik Tulve ning koorilaulja Miina Pärn. Kui tugev on Vox Clamantise koostöö helilooja Arvo Pärdi loominguga? Kuidas tekkisid meeskoorile juurde naishääled ja kas ansamblil jäi aega ka Austraaliat avastada?

 • Vox Clamantis - Estonian vocal ensamble is performing in Australia (2.part) - Eesti vokaalansambel Vox Clamantis esineb Austraalias (2.osa)

  Vox Clamantis - Estonian vocal ensamble is performing in Australia (2.part) - Eesti vokaalansambel Vox Clamantis esineb Austraalias (2.osa)

  25/01/2018 Duración: 18min

  The Grammy Award winning vocal ensamble Vox Clamantis´s conductor and artistic director Jaan-Eik Tulve and the choir singer Miina Pärn visited SBS Radio Estonian language broadcast. How strong is Vox Clamantis´s cooperation with composer Arvo Pärt's work? How did female vocals found the way to the male choir and did the ensamble have time to discover Australia?  - SBS raadio eestikeelses saates käisid külas Grammy auhinnaga pärjatud vokaalansambel Vox Clamantise dirigent ja kunstiline juht Jaan-Eik Tulve ning koorilaulja Miina Pärn. Kui tugev on Vox Clamantise koostöö helilooja Arvo Pärdi loominguga? Kuidas tekkisid meeskoorile juurde naishääled ja kas ansamblil jäi aega ka Austraaliat avastada? 

 • Maarja Nuut performed her enchanting music at Sydney Festival 2018 - Muusikaline võlur Maarja Nuut esines Sydney Festivalil

  Maarja Nuut performed her enchanting music at Sydney Festival 2018 - Muusikaline võlur Maarja Nuut esines Sydney Festivalil

  18/01/2018 Duración: 14min

  Internationally acclaimed Estonian violinist and singer Maarja Nuut performed at Sydney Festival. How is she coping with travelling between different time zones? Does it have an effect on her music, or sleep? Listen in to find out more about Maarja´s musician lifestyle.  - Selle aastasel Sydney Festivalil esines rahvusvaheliselt tunnustatud Eesti viiuldaja ja laulja Maarja Nuut. Kuidas talle sobib reisimine ja esinemine erinevates ajavööndites? Kas see mõjutab tema muusikat või ka und? Kuula lugu, et Maarja elustiili ja heliloome kohta rohkem teada saada. 

 • Let´s debate the Australia Day date - Austraalia päeva tähistamise kuupäev tekitab jätkuvalt segadust

  Let´s debate the Australia Day date - Austraalia päeva tähistamise kuupäev tekitab jätkuvalt segadust

  18/01/2018 Duración: 04min

  The Greens are launching local campaigns to move the date from January 26th. Would it be a good move, and is there enough community support for changing the date campaign?  - The Greens erakond on käivitanud kampaania 26. jaanuari kuupäeva muutmiseks. Kas see oleks mõistlik samm ja, kas kampaania Austraalia päeva kuupäeva muutmiseks leiab piisavalt kogukondlikku ja poliitilist toetust?

 • Milkshake Duck - Word of the Year 2017 - Austraalia 2017. aasta uudissõnaks valiti Milkshake Duck

  "Milkshake Duck" - Word of the Year 2017 - Austraalia 2017. aasta uudissõnaks valiti "Milkshake Duck"

  18/01/2018 Duración: 04min

  It was the year of the "milkshake duck" - Macquarie Dictionary's Word of the Year for 2017. What does it mean, and also, do you know what "framily" stands for?  - Macquarie sõnastiku 2017. aasta uudissõnaks valiti "milkshake duck" ehk "piimakokteilipart". Mida see väljend endas tähendab ja, milliseid teisi huvitavaid uudissõnu - nagu nt. "framily" - eelmisel aastal kasutusele võeti?

 • Pay attention to Australian pay rises - Kas Sinu palk on sellel aastal tõusnud?

  Pay attention to Australian pay rises - Kas Sinu palk on sellel aastal tõusnud?

  18/01/2018 Duración: 03min

  How much has your pay gone up this year? The latest snapshot by the government shows which industries are seeing the biggest pay rises and those that are struggling. - Valitsuse värskeim ülevaade toob välja tööstusharud, milles esineb suurim palgatõus ja millised kogevad raskusi. Millises sektoris töötad Sina? 

 • New year of the dog 2018 - with a little bark - Kuidas hauguvad koerad üle maailma?

  New year of the dog 2018 - with a little bark - Kuidas hauguvad koerad üle maailma?

  11/01/2018 Duración: 03min

  By Chinese astrological calendar February 16th is the start of the rule of the yellow dog. SBS Radio Russian producer Sima Tsyskin prepared a story showing the various sounds of dog barking around the world. How does a dog bark in India? Or in Italy? Would Estonian dog understand Russian dog?  - Hiina astroloogilise kalendri järgi algab 16. veebruaril kollase koera aasta. SBS Raadio venekeelse saate toimetaja Sima Tsyskin koostas loo, milles kuuleb koera haukumise kõla erinevusi maailma eri paikadest. Kuidas haugub koer Indias? Või Itaalias? Kas Eesti koer mõistaks Vene koera haukumist? 

 • Australia broke many climate records - again! - Austraalia on taaskord purustanud mitmed kliimarekordid

  Australia broke many climate records - again! - Austraalia on taaskord purustanud mitmed kliimarekordid

  11/01/2018 Duración: 03min

  When it comes to the weather, Australia continued to make it into the record books over the past year. From record temperatures to rainfall, 2017 saw it all.  - Eelmise aasta jooksul purustati Austraalias taaskord mitmed kliimarekordid. 2017. aastal salvestati nii rekordiline temperatuur kui ka rekord kogus sademeid.  

página 1 de 5

Informações: